Gallery – Family Tenthredinidae – Subfamily Tenthredininae (Larvae) 2 of 2

Tribe Tenthredinini Latreille, 1802

Rhogogaster (Cytisogaster) chambersi Benson, 1947

placeholder
Gallery – Family Tenthredinidae – Subfamily Tenthredininae (Larvae) 2 of 2
Gallery – Family Tenthredinidae – Subfamily Tenthredininae (Larvae) 2 of 2

Rhogogaster (Cytisogaster) genistae Benson, 1947

Rhogogaster (Cytisogaster) genistae larva Credit Chris Court
Gallery – Family Tenthredinidae – Subfamily Tenthredininae (Larvae) 2 of 2

Rhogogaster (Cytisogaster) picta (Klug, 1817)

Rhogogaster (Rhogogaster) chlorosoma (Benson, 1943)

Rhogogaster (Rhogogaster) punctulata (Klug, 1817)

Rhogogaster scalaris (Klug, 1817) formerly Rhogogaster viridis (Linnaeus, 1758)

Rhogogaster scalaris larva Credit Mark Boddington
Rhogogaster scalaris eonymph Credit Mark Boddington

Rhogogaster viridis (Linnaeus, 1758) formerly Rhogogaster dryas (Benson, 1943)

Sciapteryx consobrina (Klug, 1816)

Sciapteryx costalis soror Konow, 1890

Tenthredo semicolon Mol, 2013

Tenthredo (Cephaledo) neobesa Zombori, 1980

Tenthredo (Elinora) baetica Spinola, 1846

placeholder
Gallery – Family Tenthredinidae – Subfamily Tenthredininae (Larvae) 2 of 2

Tenthredo (Eurogaster) mesomela Linnaeus, 1758

Tenthredo mesomela larva Credit John Grearson
Tenthredo mesomela larva Credit John Grearson
Gallery – Family Tenthredinidae – Subfamily Tenthredininae (Larvae) 2 of 2

Tenthredo (Eurogaster) mioceras (Enslin, 1912)

Tenthredo (Eurogaster) obsoleta Klug, 1817

Tenthredo (Maculedo) maculata Geoffroy, 1785

Tenthredo maculata larva (Netherlands specimen) Credit Leo Blommers

Tenthredo (Olivacedo) olivacea Klug, 1817

placeholder
Gallery – Family Tenthredinidae – Subfamily Tenthredininae (Larvae) 2 of 2

Tenthredo (Temuledo) temula Scopoli, 1763

placeholder
Gallery – Family Tenthredinidae – Subfamily Tenthredininae (Larvae) 2 of 2
Gallery – Family Tenthredinidae – Subfamily Tenthredininae (Larvae) 2 of 2

Tenthredo (Tenthredella) atra Linnaeus, 1758

Tenthredo atra larva Credit John Grearson
Tenthredo atra larva Credit John Grearson
Tenthredo atra larva head detail Credit John Grearson

Tenthredo (Tenthredella) balteata Klug, 1817

Tenthredo balteata larva Credit Nigel Jones
Tenthredo balteata larva Credit Nigel Jones

Tenthredo (Tenthredella) colon Klug, 1817

Tenthredo colon larva Credit Angie Seymour
Tenthredo colon larva Credit Noel Austin
Tenthredo colon larva Credit John Grearson

Tenthredo (Tenthredella) fagi Panzer, 1798

Tenthredo (Tenthredella) ferruginea Schrank, 1776

placeholder

Tenthredo (Tenthredella) ignobilis Klug, 1817

Tenthredo (Tenthredella) livida Linnaeus, 1758

placeholder
Gallery – Family Tenthredinidae – Subfamily Tenthredininae (Larvae) 2 of 2

Tenthredo (Tenthredella) velox velox Fabricius, 1798

Tenthredo (Tenthredella) mandibularis Fabricius, 1804

Tenthredo mandibularis larva Credit Melissa Banthorpe
Tenthredo mandibularis Credit Stephen Plummer

Tenthredo (Tenthredella) moniliata Klug, 1817

Tenthredo (Tenthredo) arcuata Forster, 1771

placeholder
Gallery – Family Tenthredinidae – Subfamily Tenthredininae (Larvae) 2 of 2

Tenthredo (Tenthredo) brevicornis (Konow, 1886)

Tenthredo brevicornis larva Credit John Grearson
Gallery – Family Tenthredinidae – Subfamily Tenthredininae (Larvae) 2 of 2

Tenthredo (Tenthredo) notha Klug, 1817

Tenthredo notha larva Credit John Fogarty
Tenthredo notha larva Credit John Fogarty
Tenthredo notha eonymph Credit John Fogarty

Tenthredo (Tenthredo) omissa (Förster, 1844)

placeholder
Gallery – Family Tenthredinidae – Subfamily Tenthredininae (Larvae) 2 of 2

Tenthredo (Tenthredo) schaefferi Klug, 1817

Tenthredo (Tenthredo) scrophulariae Linnaeus, 1758

Tenthredo scrophulariae larva Credit Andrew Green
Tenthredo scrophulariae larva Credit Andrew Green

Tenthredo (Tenthredo) thompsoni (Curtis, 1839)

placeholder

Tenthredo (Tenthredo) vespa Retzius, 1783

placeholder

Tenthredo (Tenthredo) zona Klug, 1817

Tenthredo zona larva Credit Sue Taylor

Tenthredo (Zonuledo) amoena Gravenhorst, 1807

placeholder
Gallery – Family Tenthredinidae – Subfamily Tenthredininae (Larvae) 2 of 2
Gallery – Family Tenthredinidae – Subfamily Tenthredininae (Larvae) 2 of 2

Tenthredo (Zonuledo) distinguenda (R. Stein, 1885)

placeholder
Gallery – Family Tenthredinidae – Subfamily Tenthredininae (Larvae) 2 of 2