Family Orussidae Newman, 1834

Family Blasticotomidae Thomson, 1871

Family Megalodontesidae Konow, 1897